Хайырлы сынам аладыла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Теплоэнергетика эмда теплотехника» факультетини биринчи курсунда окъугъанлагъа «Россети Шимал Кавказ» республиканы энергосистемасыны диспетчер арасына экскурсия къурагъанды.

Студентлеге Хайырланыу, техника жумушланы жалчытыу эмда ремонт этиу управленияны башчысы Байдаланы Исмайыл тюбегенди. Ол аланы кесини урунуу эмда жашау сынамлары бла шагъырейлендиргенди.

Исмайыл энергетикада биринчи атламларын онюч жыл мындан алгъа этип башлагъанды. Ал кезиуде Элбрус районну электрокюч сетьлеринде электромонтёр болуп ишлегенди. Энди уа эм жууаплы бёлюмледен биринде башчылыкъ этеди. Бюгюнлюкде ол 260 чакълы адам уруннган беш службаны ишине къарайды.

Производстволу къоркъуусузлукъ жаны бла специалист Инна Рокотянская къонакълагъа предприятияда урунууну къоруулау къалай къуралгъанын, ишчилеге къаллай социал гарантияла берилгенин билдиргенди.

Ызы бла студентле Сетьлени ишлетген арагъа баргъандыла. Анда ишни халыны юсюнден жаш тёлюге бёлюмню алчы инженери Константин Ладан хапарлагъанды.

«Россети Шимал Кавказны» республикада бёлюмю – «Каббалкэнерго» бла байламлыкъ жюрютюу аграр университетге жаланда ахшы тёре болуп къалмай, усталыкъны даражасын кётюрюуде баш жерледен бирин алгъанды. Энергетика бла экскурсия халда шагъырейлендириу, окъуучулагъа сынамлы специалистледен насийхатлыкъ – ол бары да электрокюч комплексни жангы ишчиле бла жалчытыргъа болушады.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: