Къыйын болумлада апчырыкъ тюйюлдюле

От тюшюуге къоркъуу болгъан заманда жорукълагъа тийишлиликде энчи низам кийириледи, къутхарыучуладан а дайым да хазырлылыкъда туруу изленеди, энчи техниканы чурумсуз ишлерча онгларына къаралады. Аны бла байламлы МЧС-ни регионда Баш управлениясыны от ёчюлтюу службасы къутхарыу бёлюмледе халны тинтгенлей турады. Бу жол ол 26-чы бёлюмде болгъанды.

Анда дежурный къарауул тактика-энчи хазырлылыкъда усталыгъын кёргюзтгенди, солуу органланы къоруулагъан оборудованияны хайырланып ишлегенди. Энчи эс къарауул служба къалай толтурулгъанына бёлюннгенди, энчи составны келечилери норматив-право жорукъланы къалай билгенлери сорулгъанды. Ызы бла бёлюмде документация къалай жюрютюлгенине, оператив ишине, энчи техника эм от ёчюлтюу оборудование бла къалай жалчытылыннганына къаралгъанды. 

Службаны башчысыны орунбасары Аслан Сонов быллай тинтиуледе бёлюмлени хазырлылыкъларына багъа бичилгенин, къаллай кемчиликле болгъанларын эм ала тюзетилгенлерин белгилегенди. Тохташдырылгъаныча, 26-чы бёлюм салыннган борчланы тынгылы тамамлайды, къыйын болумгъа чыгъаргъа хазырды.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: