Губернаторну кубогунда – алчы жерле

   Кириши шахарда дзюдодан Ленинград областьны губернаторуну кубогу бардырылгъады. Анга къыралны 20 регионундан 100-ден аслам спортчу къатышхандыла.
Эришиуде бизни республикадан юч дзюдочу майдалла къытхандыла. Адам Шогенов – экинчи, Рустам Гереков бла Тамбийланы Аслангерий а ючюнчю жерле бла къайтхандыла.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: