«Заманны» хар таулу юйюрге

Багъалы шуёхла!  «Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, айтхылыкъ адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден басмаланнган материалланы сиз бир башха изданияда табаллыкъ тюйюлсюз.

Эсигизге салайыкъ, 2023 жылны экинчи жарымыны 6 айына газетге жазылыу Россейни почта бёлюмлеринде бардырылады. Аны багъасы 819 сом бла 90 капекди.

Онлайн амалны хайырлана, изданиябызгъа жазылабыз дегенле бу адресни https://podpiska.pochta.ru/press ачып, ол магъаналы жумушну алай тамамларгъа боллукъдула. Алайды да, жазылыгъыз, билеклик этигиз кесигизни газетигизге.

Бизни индексибиз -П 5893.   «Заманны" редколлегиясы.

Поделиться: