Ток ючюн тёлемегенле жууапха тартыладыла

 «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуню Нальчикде бёлюмюню келечилери токну эркинликсиз хайырланнганланы тинтир ючюн терк-терк рейдле бардырадыла. Алай бла быйыл беш айгъа токну эркинликсиз хайырланнганлары бла байламлы 93 шарт ачыкъланнганды. Ала кёп фатарлы эм энчи арбазлада жашагъанладыла. Бюгюнлюкде аланы компаниягъа 861 минг сом берликлери барды.

Сагъынылгъан бузукъла бла байламлы материалла ич ишлени органларына берилгендиле. Алай бла аманлыкъчыла салгъан къоранчларына кёре административ эм уголовный жууапха тартылыргъа да боллукъдула.

Административ бузукълукъла жаны бла кодексини 7.19-чу статьясына тийишлиликде (Кеси аллына ресурс бла жалчытхан сетьлеге къошулгъан неда эсеплеген прибору болмагъан) жууапха тартыллыкъды. Анга кёре, энчи адам - 10-15, къуллукълары болгъанла - 30-80 эм организация 100-200 минг сом тазир тёлерге тюшерикдиле. Экинчи кере бузукълукъ этгенлеге тазирни ёлчеми иги да уллу боллукъду. Бир-бир кезиуде уа алагъа РФ-ни Уголовный кодексини 165-чи статьясына тийишлиликде иш ачылыргъа эм  эки жылгъа тутмакъгъа отлтурургъа къоркъуу барды.   

Эсге сала айтсакъ, абонентни бла энергокюч биригиуню  арасында ангылаусузлукъ болмазча, ол санда ток ызлагъа тийишли халда  къошулурча «Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго» биригиуню бу телефон номер бла «къызыу ызына» сёлешип билдирирге боллукъду: 8-800-220-0-220.

Бизни корр.
Поделиться: