Кеф болуп жолгъа чыкъгъаннга – уллу тазир

Республиканы полициячылары «Кеф водитель» рейдни бардыргъан кезиуде эсирип жолгъа чыкъгъан эмда машинаны жюрютюрге эркинликлери болмагъан 39 водительни ачыкълагъандыла. Транспортну отуз ючюсю энчи жерге салыннганды.

Эсирип, руль артына олтургъан, медицина тинтиуледен ётерге унамагъан  10 инсанны тохтатхандыла право низамны сакълаучула. 28 инсанны уа машинаны жюрютюрге энчи правалары болмагъанды неда ала сыйырылып тура эдиле.

Республиканы хурметли жамауаты! Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары РФ-ни Административ бузукълукъланы кодексини 12.8-чи статьясыны 1-чи кесегине тийишлиликде, кеф болуп машинаны жюрютген, медицина тинтиуледен ётерге унамагъан кезиуде водительни удостоверениясы эки жылгъа сыйырылгъанын, энтта 30 минг сом тазир салыннганын эсгертедиле.

Быллай бузукълукъну къайтарып этген а 200-300 минг сом тёлерикди, аны эркинлиги эки  жылгъа сыйырыллыкъды, неда 480 сагъатны борчлу халда хакъсыз ишлеге тартыллыкъды. Сюд инсанны эки жылны хакъсыз ишлеге тартыргъа эмда бир-бир къуллукъла бла кюреширге эркинликлерине чекле салыргъа деген оноуну чыгъарыргъа да боллукъду.

РФ-ни КоАП-ыны 12.7-чи статьясыны 4-чю кесегине кёре, машинаны жюрютюрге эркинлиги сыйырылып тургъанына да къарамай,   жолгъа чыкъгъан водитель  административ жууапха тартылады – 50-100 минг сом тазир тёлерикди.

  Хурметли окъуучула, сизге машинаны жюрютген адам эсиргени белгили болса, неда ол жолда кесин ишекли жюрютсе,  башхаланы саулукъларына, жашауларына къоркъуу  салса, аны юсюнден право низамны сакълаучулагъа белгили этигиз. Аллай шартланы бу телефон номерлеге сёлешип, билдирирге боллукъду: 8 (8662) 49-50-62, 96-10-00, 91-10-96, неда 102.

Жамауат, право низамны сакълаучула да бирикселе  жолда жюрюуню къоркъуусуз эм низамлы этерге, адамларыбызны саулукъларын, жашауларын сакъларгъа онг боллукъду.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: