Кючлю спортчуланы жыйгъан чемпионат

Уллу Хорламны 78-жыллыгъына аталып, Нарткъалада Къабарты-Малкъарны чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Ала отуз жылны ичинде тёрели халда къураладыла, эм кючлю спортчуланы жыядыла. Быйыл анга бизни республикадан, Шимал Осетия-Аланиядан, Ставрополь эм Краснодар крайладан, Ростов областьдан 80-ден аслам адам къатышханды. Аланы жыл санлары беш жылдан башланнганды.

Битеукоманда эсепде Пролетарский элни къаууму хорлагъанды. Экинчи жерни – Волгодонскдан бла Новороссийскден, ючюнчюню уа – Бахсандан бла Бесландан командала юлешгендиле.

Эришиулени республиканы автомобиль спортдан федерациясы бла ДОСААФ-ны бёлюмю къурагъандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: