Даражалы эришиулеге сайланнгандыла

«Спорт терроргъа къажауду» деген чакъырыу бла Прохладный эм Нальчик шахарлада женгил атлетикадан Къабарты-Малкъарны чемпионаты бла биринчилиги ётгендиле. Алагъа бизни республикадан, Шимал Осетия-Аланиядан, Ставрополь крайдан бла Къарачай-Черкесден 400-ден аслам атлет къатышхандыла. Ала 100, 200, 400, 800, 1500 метрге эм тыйгъычлары бла 100, 400 метрге чабыуда, узунуна эм бийикликге секириуде, ядрону тюртюуде, дискни бла копьёну атыуда сынашхандыла.

Бизни спортчула 35 алтын, 28 кюмюш эмда 35 доммакъ майдал алгъандыла. Эришиулени эсеплерине кёре Къабарты-Малкъарны СКФО-ну биринчилигине бла чемпионатына къатышырыкъ жыйымдыкъ къаууму къуралгъанды, ол а Краснодарда 2-5 июньда боллукъду.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: