Эм ахшылагъа ахча саугъа берилликди

КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму министерствосу 2023 жылда усталыкъларында бийик жетишимле болдургъан ахшы устазлагъа премияла бериу бла байламлы конкурсну  бардырады. РФ-ни Президентини 2018 жылда «Эм ахшы устазлагъа педагог ишлеринде жетишимлери ючюн премияланы юслеринден» буйругъуна, РФ-ни Правительствосуну ол указны жашауда бардырыу бла байламлы постановлениясына тийишлиликде сагъынылгъан министерство огъарыда айтылгъан эришиуню бардырады.

Бу конкурсха мектепде юч жылдан аз ишлемеген устазла къатышыргъа эркиндиле. Алай эсе да, школ аланы мурдорлу халда  ишлеген жерлери болургъа керекди.

Эришиуню энчи излемлери уа быладыла:

-устазны ол окъутхан дерсден кесини авторлугъунда жарашдырылгъан эмда профессионал сообществодан аны хайырланыу ахшы эсепле кёргюзтгенин ачыкълагъанын билдирген къагъыты бла методикалы тинтиулери болургъа тийишлиди;

-ол окъутханланы бийик жетишимлери (ахыр юч жылны ичинде айныуун ачыкълагъан)  болургъа керекдиле;

– дерсден тышында бардыргъан иши бла байламлы да окъуучуларыны бийик эсеплери болургъа  тийишлиди;

– хар окъуучу бла да энчи ишлерча болумланы къурау;

-окъутуу процессни бийик даражада къурай билиу, аны бла бирча дистанцион халда да;

– устазны усталыкъ айныуу тохтамай ёсгени эсленирге керекди.

Билим берген юйледе жаланда административ неда къурау ишле бла кюрешгенлени конкурсха къатышыргъа эркинликлери жокъду.

РФ-ни Президентини 2010 жылда «Эм ахшы устазланы ахча бла саугъалау» буйругъуна тийишлиликде аллай премияны, ахча саугъаны алгъан устазла конкурсха экинчи кере беш жыл озгъунчудан алгъа къатышыргъа эркин тюйюлдюле. Бешжыллыкъ болжал а педагог эришиуге къатышхан жылдан сора келген биринчи январьдан тергелип башлайды.

Конкурсха къатышханла къагъытларын эришиуню комиссиясына 25 июньнга дери (ол кюн да къошулуп) ишчи кюнледе эрттенликде сагъат ондан ингирде тёрт сагъатха дери Нальчикде Кешоков атлы орамда 43 юйге келтирирге керекдиле (КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму  министерствосу, 207 кабинет).

Конкурсну юсюнден толуракъ билирге излегенле  8 (8662) 42-05-23 телефон бла сёлеширге боллукъдула.

Трамланы Зухура.
Поделиться: