Билимлерин айнытыргъа итинедиле

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Виктория Родина регионда ыйыкъны чеклеринде Нальчикни 11-чи школуну 7-чи классларыны окъуучулары  бла финанс билимни дерсин бардыргъанды. 

- Ёсюп келген тёлюге ахчаны ишлеу, жыйыу эм инвестициялагъа салыу жаны бла билим, аланы финанс жумушлагъа тюз багъа берирге юйретиу экономика жаны бла артыкъда магъаналыды. Россейни жаш инсанларын ахчаларына аяулу башчылыкъ этиуге хазырлап, налогланы тёлеуню кереклисин ангылатып, къыралыбызны келир кезиуде финанс культурасын айнытыргъа себеплик этебиз,-дегенди ол. 

 Депутатны айтханына кёре, партияны халкъ программасыны «Единая Россия бла  финанс билим» проектине сейир уллуду. Аны чеклеринде уа депутатла къыралда школланы тамата классларыны 80 мингден аслам окъуучусуна 1,7 мингден кёп дерс бергендиле. «Жаш адамла бу соруулагъа энчи эс бурадыла. Сёзге,  КъМР-ни школларыны тамата классларыны бла колледжлерини окъуучулары финанс билимни дерслерине онлайн халда тири къатышадыла. 2022 жылда алагъа республиканы битеу школлары, колледжлери, техникумлары къошулгъандыла.

Жайда эм кюз артында сессияланы кезиуюнде жаш адамла онлайн халда дерслеге 98 минг кере къарагъандыла»,-деп къошханды Виктория Родина.

 

Басмагъа Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: