Билимге бёлюннген ахча хыйлачыгъа тюшгенди

КъМР-де МВД-ны экономика къоркъуусузлукъ эм коррупциягъа къажау бёлюмюню полициячылары, тийишли излеу-тинтиу жумушла бардырып, сабийлеге къошакъ билим бериу учрежденияладан бирини башчысы хыйлачылыкъ этгенин ачыкълагъандыла. 

Полициячылагъа белгили болгъаныча, 2021 жылда учрежденияны башчысы 74  сабийни окъутханыны юсюнден шартланы кёргюзтгенди. Алагъа кёре, организациягъа 2,3 миллион сом тёленнгенди. Болсада право низамны сакълаучула тохташдыргъаныча,  документледе белгиленнген сабийледен 38-си окъуугъа жюрюмегендиле.  Алай бла ишекли 1,1 миллион сомну хуржунуна салгъанды. 

Бу шартла бла байламлы РФ-ни УК-сыны 159-чу статьясыны 4-чю кесегине кёре терслеу материалла ачылгъандыла.

Басмагъа Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: