Сакъатлагъа тынчлыкъгъа

Республикада туризм жаны бла сакъат адамлагъа тынчлыкълы онгла къурау баш магъаналы борчладан бириди. Аны бла байламлы Курортла эм туризм министерствода «Туризм эм къонакъбайлыкъны къурау» миллет проектни чеклеринде грантла алгъан объектледе – «Сосруко» ашханада бла Аушигерни жылы сууларында – бу жаны бла иш къалай тамамланнганына къаралгъанды. Тинтиулеге ведомствону, «Арбачыкълада – чырмаусуз» регионла аралы жамауат организацияны, сакъат сабийлери болгъан ата-аналаны битеуроссей биригиулерини келечилери эм башхала къатышхандыла. 

Тинтиулени эсеплерине кёре комплекслени башчыларына солуу тийреледе сакъат адамла тынч киралырча, санитар отоула бла къыйналмай хайырланырча онгла къураргъа деген эм башха эсгертиуле этилгендиле. Аланы барысына да эс буруллукъду. 
Министерстводан билдиргенлерича, бюгюнлюкде республикада 59 проект толтурулады, аладан 34-сю сакъат адамланы да сейирлери эсге алынып бардырыладыла.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: