Хыйлачыла тирилгендиле – сакъ болугъуз!

Бизни республикада коммерциялы предприятиялагъа арт кезиуде Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны атындан кёп сёлешип башлагъандыла. Бу ведомствода айтханларына кёре, ала ол – хыйлачыладыла. Ала кеслерин Роспотребнадзорну ишчилерича танытып, аскерчилерибизге ырысхы болушлукъ излеген сылтау бла сёлешедиле. Алай Управленияда уа быллай жумуш бла кюрешмейдиле. Бу ишни Битеуроссей Халкъ Фронту (ОНФ) бардырады. Аны юсюнден толуракъ билирге сюе эсегиз 8 (800) 200-34-11 номер бла сёлешигиз.

Хурметли жамауат! Роспотребнадзорну атындан быллай сылтау бла сизге адам сёлешсе – сакъ болугъуз, аны юсюнден ведомствону 42-35-74 номерине неда правону къоруулаучу органларына сёлешип билдиригиз.

Бизни корр.
Поделиться: