Эм гитче гёжефледе – аслам майдал

Нальчикде зендекай будо ММА-дан, Къалабекланы Исмайылны хурметине аталып, регион эришиу бардырылгъанды.

Анда «Эльбрус» клубну эм жаш келечилери аслам майдал къытхандыла. Кеслерини ауурлукъ къауумларында биринчи жерлеге Тебердиланы Магомет, Кючмезланы Айдар, Дамир Соблиров, Бёзюланы Алихан чыкъгъандыла. Геграланы Карим – экинчи, Тебердиланы Темерлан ючюнчю жерлени алгъандыла. Аланы тренерле Жантуудуланы Азамат бла Жаникаланы Аслан юйретедиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: