Энергетикледе къазауат кезиу

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» специалистлери быйыл биринчи юй айгъа белгиленнген ремонт программаларын артыгъы бла толтургъандыла. Организацияда айтханларына кёре, келир къышха хазырланыуну чеклеринде энергетикле 0,4 – 110 кВ кючлери болгъан ток ызланы тогъуз километрин жангыртхандыла, эски болгъан темир чыбыкъланы юч километр чакълысын, 31 чыпынны, къадар башха затны да алышындыргъандыла.

Быллай ишлени кезиуюнде подстанциялагъа бютюнда тынгылы къаралады. Энергетикле аллай онтогъузунда хар неге да ремонт этгендиле, дагъыда жети трансформаторда эски болгъан затларын алышхандыла. Сагъынылгъан ишлени барына да быйыл 281 миллион сом къоратыллыкъды.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: