Белгили сумочула бла юйрениуле

Бу кюнледе Нальчикде сумодан юйрениу жыйылыула бла тренерлеге семинар къуралгъандыла, алагъа башчылыкъны Россейни жыйымдыкъ командаларыны таматасы Юрий Голубовский этгенди.

 Жыйылыулагъа Къабарты-Малкъардан бла Шимал Осетия-Аланиядан 100-ден аслам гёжеф къатышханды. Жыйылыуланы ётдюрюрге майданны уа «Хетты» клуб бергенди. Алагъа Россейни эм кючлю сумочулары Къараланы Алан бла Заур, Биченланы Дима, Инал Гедгафов бла Ислам Альборов, Япониядан эришген профессионалла Сослан Борадзов бла Къазиланы Ацамаз келгендиле. Юйрениуле шуёхлукъ халда ётгендиле, жаш спортчула кеслерине кёп жангы зат ачхандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: