Эллилеге себеплик этиу

Эл мюлкде къармашхан гитче эмда эм гитче бизнесге Россельхозбанк былтыр 109 миллиард сом кредитле бергенди. Аны бла ары дери кёрюмдюсюн жети процентге кёбейтгенди. Элчилеге не бла себеплик этгенлерини юсюнден финанс учрежденияны Ставрополь крайда бёлюмюню башчысы Алексей Сенокосов Кавказ инвестициялы кёрмючде айтханды.

Сагъынылгъан кредитледен 64 миллиард сому кезиулю сабан ишлени тамамлаугъа жиберилгенди. Быйыл да банк фермерлеге себеплик этиуню къоймагъанды: биринчи кварталда ала андан 59,2 миллиард сом алгъандыла. Тенглешдирип айтханда, ол былтырны биринчи кварталыны кёрюмдюсюнден 58,1 процентге асламды.

Элли мюлклени эмда эл мюлк кооперативлени (АККОР) жыйылыуунда айтылгъаннга кёре, онбеш жылны ичинде быллай мюлкледе производство он кереге кёбейгенди. Ахча бла тергегенде ол 111 миллиард сомдан 1,4 триллион сомгъа жетгенди. Агропромышленность продукция чыгъарыуда фермерлени юлюшю 2006 жылдан бери эки кереге кёп болуп, 16,2 процентге жетгенди.

«Фермерле бизге бек магъаналыдыла, ала ишчи жерле къурайдыла, элледе социал болумну игилендиредиле. Банк аланы къыйынларына багъа береди, не жаны бла да себеплик этерге кюрешеди. Анга уа кёп тюрлю амал барды: къырал программаладан башлап, окъутуугъа, цифралы жумушлагъа дери». – дегенди Алексей Сенокосов.

Сёз ючюн, банк 2020 жылдан бери «Фермерни школу» деген билим бериу проектин бардырады. Анга къатышханланы эл мюлкде ишни къыйматлы бардырыргъа юйретедиле. «Бизни бёлюм биринчи тёрт регионну санында бардырып башлагъанды бу проектни. Юч жыл озгъандан сора «Фермерни школу» 56 регионнга жайылгъанды. Аны чеклеринде 3400 специалистни хазырлагъанбыз. Шимал Кавказда уа окъуугъа 150 адам къатышханды» – деп чертгенди банкны бёлюмюню башчысы.

Россельхозбанк дагъыда «Своё» экосистеманы айнытыу бла кюрешеди. Ол элледе жашагъанлагъа эмда ишлегенлеге себеплик этген проектди. Бизнес бла кюрешгенлеге урлукъланы, техниканы, семиртгичлени «Своё Фермерство» интернет-тюкен сейирли боллукъду. Ёсдюрген, этген затларын сатаргъа сюйгенлеге «Своё Родное» тюкен барды, туристлеге тёгерек-башны кёргюзтюрге сюйгенлеге уа «Своё-За городом» ишлейди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: