Энчи инвестициялагъа жол берирге

Бу айны ал кюнлеринде Минеральные Воды шахарда ётген биринчи Кавказ инвестициялы кёрмючде «СЗПК: инвестициялы тириликни айнытыу амал» сессиягъа Россейни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Мурат Керефов да къатышхан эди.

СЗПК деп ишге ахча салыугъа себеплик этиу эмда аны къоруулау жаны бла келишимге айтадыла. Аны чеклеринде инфраструктураны къурулушуна къоранчны, кредитлени неда займланы процент тёлеулерини бир кесегин къайтарыр амал барды.

Кёрмючню кезиуюнде бизнесни эмда Шимал Кавказда регионланы келечилери СЗПК-ны чеклеринде инвестициялы проектле тамамлау жаны бла бир бирлерини сынамлары бла шагъырейленнгендиле, ол амалны игилендириуню юсюнден оюмларын да туура этгендиле.

«Шимал Кавказ федерал округда быйыл биринчи СЗПК келишим этилгенди. Шёндю уа аллай эки проект барды, аланы багъасы 49,4 миллиард сомду. Биринчиси Къабарты-Малкъарда жер тюбюнде байлыкъланы хайырланыу бла байламлыды, экинчиси уа Ставрополь крайда теплица комплексди. Аланы хайырындан минг бла жарым ишчи жер къураллыкъды», - дегенди Мурат Керефов.

Министрни орунбасары айтханыча, СЗПК амал бла шёндю бизни къыралда 52 проект бардырылады. Аладан онтогъузуну юсюнден келишимле ахыр беш айны ичинде этилгендиле. «Бу амалгъа бизнес бек иги эс бургъанды. Бюгюнлюкде ВЭБ.РФ-де сюзюуде СКФО-да регионладан энтта да 18 миллиард сом багъасына проектле бардыла», - дегенди ВЭБ.РФ-ни башчысыны орунбасары Константин Вышковский.

Федерацияны Советини экономика политика жаны бла комитети бу амалны игилендириу законну проектин дурус кёргенди. Шёндюгю геополитика болумда аны жангыртып, узакъ болжалгъа салмай ишлетип башларгъа тийишлиди. Аны бла энчи инвестицияланы къорууларгъа керекди.

СЗПК къыралгъа да файдалыды: аны хайырындан энчи инвестицияла асламыракъ этиледиле, регионла уа къошакъ къоранчла этмей жангы инфраструктура къоллу боладыла, бюджетлерин онгдурадыла, жангы ишчи жерле къурайдыла.

 

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: