Къыралгъа къажау ишни бардырыргъа жарамагъаны эсгертилгенди

Тыш къыраллы организацияланы бузукъчу ишлерине къажау мадарланы чеклеринде УФСБ-ны къуллукъчулары республикадан тиширыу, асламлы информация органлада басмаланнган статьяланы тинтип, тыш къыраллы структуралагъа регионда жамауат-политика эм социал-экономика болумну юсюнден шартланы белгили этип тургъанын ачыкълагъандыла.  Аны ючюн анга ахча тёленнгенди.

Россейни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны башчысы тиширыугъа эсгертиу чыгъаргъанды, аны иши РФ-ни УК-сыны 275-чи статьясына чюйре келгени ангылатылгъанды – «Къыралгъа къажау ишни бардырыу».

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: