Бир налог счётну юсюнден семинар

Алгъаракъда Федерал налог службаны (ФНС) Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде кезиулю семинар бардырылгъанды. Сёз анда бир налог эсепни (ЕНС) юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Къырал жумушланы жалчытхан бёлюмюню башчысы Надежда Устова жыйылгъанлагъа сёлеше, ЕНС-ге кёчгенде, налог тёлеучюлени оюмларын билиуге Управление бек уллу магъана бергенин чертгенди.

Быйыл биринчи январьдан башлап, предпринимательле эмда предприятияла бла организацияла ишчилеринден неллай бир налог, страховой неда башха тюрлю тёлеу тыярыкъларын ФНС-ге билдирип турургъа керекдиле. Ведомство уа анга кёре ЕНС-ни ичинде тёлеулени ол неда бу налогга бёлюп тийишдирликди. Биринчиле аллай билдириулерин айны жыйырма бешинчисинден кеч къалмай жиберирге борчлудула ФНС-ге. Алай хар налогну эмда тёлеуню аны бла байламлы болжалы барды. Семинарда аланы бары бла да шагъырейлендиргендиле, битеуюн да бир билдириуде кёргюзтюрге боллугъун туура этгендиле.

Федерал налог службаны сайтында «Бир налог счёт» деген бёлюм (https://www.nalog.gov.ru/rn07/ens/) ачхандыла. Анда аны юсюнден толу билдириу барды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: