Хатаны азайтырча

Россейни Правительствосуну бегимине тийишлиликде От тюшюуге къажау низамын тохташдыргъан жорукълагъа тюрлениуле кийирилгендиле, деп билдиредиле МЧС-ни регионда бёлюмюню пресс-службасындан.

Алай бла эллени эм шахарланы от тюшюуге къоркъуусузлукъларын ёсдюрюр мурат бла от табийгъатдан адамла жашагъан журтлагъа кёчмезча минерал полосаланы кенгликлери 1,4 метрге жетдирилликди.  Аны бла бирге кир-кипчикни кюйдюргенде бла юйлерини арбазларында аш-азыкъ биширгенде жорукъла уа женгиллендириледиле. Къургъакъ хансны кюйдюрюрге сюйгенле бу жумушларын юйледен азындан 15 метрге узакъда тамамларгъа борчлудула, алай темир орунланы хайырлана эселе, аны эки кереге къысхартыргъа боллукъду.  Бочкаланы башларын жабаргъа, аланы кеслеринде уа кюйген жерлери болмазгъа керекди. Мангалланы мекямладан азындан беш метр узакълыкъда орнатыргъа жарайды.  

Юйлени бла мекямланы эвакуация чыгъыуда хайырланылгъан уруларында терезеге буруула салыргъа, эвакуация жоллада абери къояргъа арталлыда эркин этилмейди. Отоуда кёрмюч оборудованияны бла адамла олтургъан жерлени эвакуация жоллагъа чырмау болмазча геометрия излемлени толтуруп орнатыргъа керекди.

Хлопушкаланы бла бенгаль отланы хайырланнганда энчи инженер-техника ишле тамамланыры изленмейди. Таможня союзну «Пиротехника затланы къоркъуусузлукъларыны юсюнден» регламентине тийишлиликде ала салгъан къоркъууларына кёре биринчи къауумгъа киредиле. Аланы хайырланыуну  низамын мероприятияны бардырыугъа жууаплы тохташдырады, бусагъатда ол борч жер-жерли самоуправление органнга салынады.

Жорукълагъа кёп сабийли юйюрле эм социал болушлукъ керекли адамла жашагъан журтлада от тюшгенини юсюнден кеслери алларына билдирген системаланы орнатыргъа излем къошулгъанды. Анга кёре субъектлени толтуруучу власть органлары социал жаны бла къорууланмагъан гражданланы юйлерин аллай приборла бла жалчытыу бла байламлы регион къырал программаланы толтурургъа керекдиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: