Окъуучула – от ёчюлтюучюледе къонакъда

От ёчюлтюу-къутхарыу энчи бёлюмде къонакъда Нальчикни 14-ю эм 23-чю мектеплерини окъуучулары болгъандыла.

Къутхарыучула сабийлеге жарыкъ тюбегендиле, экскурсияны аллында алагъа от тюшюуге къоруулау служба къалай къуралгъаныны, аны тарыхыны эм тамамлагъан борчларыны юсюнден айтылгъанды. Ызы бла къонакъланы бёлюмню ичине элтгендиле, анда къараул отоуну, юйрениуле бардырылгъан классланы, къутхарыучула солугъан жерлени да кёргюзтгендиле. Гитчелеге ангылатханларыча, алада от ёчюлтюучюле, тюз да окъуучулача, билимлерин, сынамларын да ёсдюредиле.

Школчулагъа гаражгъа къараргъа сейир болгъанды. Мында от ёчюлтюучю Азамат Гучаков алагъа къаллай техниканы хайырланнганларыны, от ёчюлтюу-техника сауутларыны юсюнден хапарлагъанды.  Къонакъланы талайы уа от ёчюлтюучюлени  кийимлерин да кийип кёргендиле.

Ахырында къутхарыучула сабийлеге от тюшгенде не этерге кереклисин ангылатхандыла, болушлукъ этиу службаланы къалай чакъырыргъа кереклисин, от бла ойнаргъа жарамагъанын эсгертгендиле. Окъуучула уа къонакъбайларына сейир экскурсия ючюн ыразылыкъларын билдиргендиле. Быллай тюбешиуле сабийле от бла ойнап чыкъгъан къыйын болумланы санын азайтыргъа себеплик этерлерине ышанырчады.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: