Бизникиледе кюмюш эм доммакъ майдалла

Назраньда джиу-джитсудан эришиу бардырылгъанды. Анда тренер Залим Пшуковда жарау этген жашчыкъла алчы жерлени алгъандыла.

Алай бла кюмюш майдалланы Абайланы Алийхан (10 жыл, 46 кг), Пшуков Имран (12 жыл, 42 кг) къытхандыла, Кантемир Кармоков (13 жыл, 60 кг) ючюнчю болгъанды, деп билдиредиле Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосундан.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: