Ётгюр къарындашла

Аскерде къуллукъ этиу не заманда да сыйлыгъа саналгъанды. Бюгюнлюкде да алай барады. Жашларыбыз, Ата журтну жалынчакъсызлыгъын къоруулауну кеслерини сыйлы борчларына санап,  энчи аскер операциягъа къатышадыла, антларына кертичиликлери бла да  юлгю кёргюзтедиле,  батырлыкълары, кишиликлери ючюн да сыйлы майдаллагъа бла орденлеге тийишли боладыла. 

Къарындашла Ёзденланы Залим бла Тамерлан да ма аллай, ким да ёхтемленирча, жашларыбыздандыла. Кёп болмай Россейни Президенти Владимир Путинни Указы  бла ала къыралны сыйлы саугъалары– Жуков эмда Суворов атлы майдалла бла – саугъаланнгандыла.

Ёзденланы Музафарны жашы Залимни юсюнден алгъаракълада да билдирген эдик. Ол даражалы майдалгъа аскер борчун бет жарыкълы толтургъаны, низамлыгъы эмда ётгюрлюгю ючюн тийишли болгъанды. 
Бу кюнледе уа Ёзденланы Керимни жашы Тамерлан да Суворов атлы майдал бла саугъаланнганыны юсюнден къууанчлы хапар келгенди. 

Жашла экиси да Тёбен Чегемдендиле. Энчи аскер операция башланнган биринчи кюнледен окъуна анда аскер къуллукъларын бардырадыла.  Ата журтну къоруулау жаны бла аскер борчларын бет жарыкълы толтургъан жашларыбыз бла ёхтемленебиз, алагъа ниет чыныгъыулукъ, кийик саулукъ тежейбиз,  сау-саламат къайтырларын сюйгенибизни билдиребиз.  

Юсюпланы Галина.
Поделиться: