Не заманда да хазырлыкъда

Барыбыз да билгенден, Къабарты-Малкъар къыш кезиуде туристле бла альпинистле аслам келирге сюйген регионладан бириди. Бюгюнлюкде мында алты категориягъа юлешиннген 57 турист маршрутла бардыла. Аланы барысыны да узунлукълары 1,4 минг километр чакълы боладыла. Элбрус излеу-къутхарыу бёлюм саулай республиканы жеринде къуллугъун бардырады. Мында Россейдеги 8 бешминглик тауладан жетиси орналадыла. Ол себепден къутхарыучуланы баш борчлары  не заманда да болушлукъгъа тебирерге хазырлыкъда болууду.  Келген туристлени къоркъуусузулкъларын жалчытыу аланы баш борчларыды эм ала аны болмагъанча тынгылы тамамлайдыла.

Жашла къачан да къыйын болумлада абызырамай жумушларын этерча, жараула бардыргъанлай турадыла. Алай бла озгъан ыйыкъда Минги тауну къыбыла жанында чыран бузлада аланы юйрениулери ётгендиле. Ала 4600 метрде 2 километр чакълыны баргъандыла. Аллай бийикликде ол тынч болмагъанын барыбыз да билебиз. Аны себепли ала «кошкаланы» (энчи аякъ кийим) хайырланмай болмайдыла. Къышхы бузну болмагъанча тынч ууата билирге керекди. Нек дегенде тапсыз ургъанынглай ,ол саулай да оюлуп кетерге боллукъду. Андан сора да, саулай маршрутда страховканы орнатыуну да жангыдан къайтаргъандыла. Ол а таугъа баргъанда баш магъаналы билимледен бириди. Чыраннга бегитилген хар чигинжи да тынгылы орнатылыргъа керекди. Ол къутхарыучудан сора да, ол болушлукъ тапдыргъанны да ауурлугъуна чыдаргъа керекди. 

- Къыйын болумлада ишлеу къутхарыучуладан терк эм тюз оноу эте билиуню излейди. Аны себепли аланы кюч къарыулары тийишли даражада болса керекди. Къутхарыу ишлени тынгылы ётюулери аланы не къадар терк къурау билиу бла байламлыды. Андан сора да, биз биринчи болушлукъ тапдыра билиуге да аслам эс бёлебиз, - деп чертгенди Элбрус излеу-къутхарыу бёлюмню таматасы Гулийланы Абдуллах.

Къасымланы Аминат.
Поделиться: