Акъылбалыкъ болмагъанны бузукълукъгъа тартханды

КъМР-де МВД-ны Следствие управлениясыны полициячылары Терк райондан 30-жыллыкъ тиширыугъа ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъандыла. Следствие тохташдыргъаныча, ол марихуананы сатып алып, аны    сатып тургъанды. Ууну ол Нальчикде жашагъан фатарда асырагъанды.

Былтыр октябрьде уа ол таныш жаш адамны, ол акъыл болмагъанына да къарамай, бу законсуз бизнес бла кюреширге чакъыргъанды. Жаш Терк районну Нижний Курп элинде ууну сатып алгъанды – 78 грамм. Аны Нальчикге келтирип, тиширыугъа бергенди. Ала экиси да ызы бла ууну сирнек орунлагъа юлешгендиле – 22-син. Ызы бла Бахсаннга барып, товарны анда сатхандыла.

Юч кюнден ала марихуананы сатар умут бла жангыдан шахаргъа келгендиле. Алай аланы полициячыла тутхандыла.

Тиширыугъа этген аманлыгъы бла байламлы РФ-ни УК-сыны 228.1-чи статьясыны 3-чю кесегини «б» пунктуна, 30-чу статьясыны 3-чю кесегине, 250-чи статьясыны 4-чю кесегине кёре уголовный иш ачылгъанды. Ол къабыл кёрюлюп, сюдню къараууна берилгенди. Акъылбалыкъ болмагъан профилактика эсепге салыннганды.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: