Жорукъланы къайтаргъандыла

Къабарты-Малкъарда эки жюзден аслам жаш адам жолдан ётюуню жорукъларын юйретиу жаны бла ишлеге къатышхандыла.

 «Сабийле жолда» деген битеуреспубликалы онкюнлюкге Нальчикни, Бахсанны эм Элбрус районну  школчулары бла сабий садны окъуучулары къатышхандыла. Ала, жолда жюрюуню жорукъларын къайтарып, машинада кесин къалай жюрютерге керек болгъанына юйреннгендиле. 

КъМР-де МВД-ны Къырал автоинспекциясыны келечилери Нальчикде 41-чи номерли прогимназияны башланнган класслада  окъуучулары бла бирге Заюково элдеги сабий садда къонакъда болгъандыла. Элбрус районну автоинспекторлары уа тиширыула советни келечиси Марьям Кантемировагъа бла бирге Элбрус посёлканы школчулары бла тюбешгендиле. Аны кезиуюнде сабийле бла жолну къоркъуулу кесеклери къаллайла болгъанларыны юсюнден хапар айтып, аланы къалай билирге боллугъун тинтгендиле.  Сора юлгюле къурап, жолда къыйын болумладан къалай сакъланыу амалларын ангылатхандыла.

   Энчи эс къарангы кезиуде жолда жюрюуге бёлюннгенди. Ол заманда сабийлени кийимлеринде энчи жарыкъ берген белгиле болургъа керекдиле, деп чертгендиле къонакъла. 

  Къызчыкъла бла жашчыкъла алагъа сюйюп тынгылагъандыла, тюрлю-тюрлю соруула бергендиле.

Холамханланы Алима.
Поделиться: