«Кавказ» жол кенг этилгенди

Бу трассаны Къабарты-Малкъарны ичинде сегизкилометрлик кесеги тёрт ызлы болгъанды. «Кавказ» Управлениядан билдиргенлерине кёре, тийишли ишле Малкадан башлап, Куба-Таба элге кирген жерге дери этилгендиле. Аны хайырындан жолну кенглиги 7,5 метр угъай, 14 метр болгъанды. Ол а къоркъуусузлукъгъа, машиналаны жюрюуюне хар жаны бла да игиди. Жолну ортасы темир буруула бла бёлюннгени да аварияланы санын азайтыргъа себеплик этерикди.

Ишле былтыр жаз башында башланнган эдиле. Специалистле талай айны ичинде эски асфальтны къырып кетергендиле, жолну мурдорун кенгертип тюзетгендиле, ызы бла кючлендиргендиле. Андан сора юч къатлы асфальт жайгъандыла. Орталарына уа энчи аула салгъандыла. Ала жол жарылмазгъа эмда чёкмезге себеплик этерик затладыла.

Буруула дегеннге – аланы темир жипледен жарашдыргъандыла. Барыны да узунлугъу алты километр болады. Энтта да эки жюз метри уа парапет деген бурууладыла. Ол ишлени да бошагъандан сора жолну жанларын тап этгендиле, юсюнде термопластикден белгиле сызлагъандыла, къатында светофор да орнатхандыла. Малкачылагъа таплыкъгъа деп, алайлада тротуарланы, автобусла тохтаучу жерлени, жаяу жюрюгенлеге жолчукъланы да жик-жиги бла тынгылы этгендиле, чыракъла бла жарытыу ызланы да жангыртхандыла.

Управленияда айтханларына кёре, быллай ишле бу жолну Аргудан элден башлап, Осетияны чегине дери онбеш километрлик кесегинде да бара турадыла. Ол да тёрт ызлы боллукъду. Анда хар нени да келир жыл бошаргъа дейдиле.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: