Эм гитче болгъанлыкъгъа, «алтын» алгъанды

СССР-ни сыйлы тренери Борис Грековну хурметине Москвада боксдан тёрели эришиу къуралгъанды, анга къыралны 56 регионундан 2005-2006 жыллада туугъан 300-ден аслам спортчу къатышхандыла. Аланы араларында Россейни бла Европаны биринчиликлеринде хорлагъанла, жыл санларына къарамай сынамлы боксчула да болгъандыла. Биринчи жерлеге чыкъгъанлагъа къыралны биринчилигинде эриширге эркинлик берилгенди. 
Анда «Эльбрус» спорт школдан Гежаланы Далхат айырмалы болгъанды. Ол 38,5 килограмм ауурлукъ къауумда сермешгенди, бу ауурлукъда андан сора да 32 спортчу эришгендиле. Далхат, беш сермешинде да хорлап, алтын майдалны алгъанды. Жыл сан бла ол эм жаш болгъанын да белгилерге тийишлиди. Жерлешибиз турнирни эм иги боксчусуна саналгъанды, аны ючюн энчи да саугъаланнганды. 
Тренери Хаджиланы Тимур айтханнга кёре, Далхат бокс бла 5 жылында кюрешип башлагъанды, бусагъатда анга 12 жыл толгъанды. Ол халкъла аралы, къырал даражалы эм кёп башха эришиулеге къатыша тургъанды эм аланы кёп къалмай барысында да алчыланы санына къошулгъанды. Битеу да спортчу 47 сермеш бардыргъанды, аладан жангыз да экисинде судьяла хорламны къаршчы боксчулагъа бергендиле. Хаджиланы Тимур Огъары Бахсандан Гюлюйланы Исхакъгъа бла Ахматланы Хусейге Далхатха эришиуге къатышыргъа ахча себеплик этгенлери ючюн ыразылыгъын билдиреди. 
Суратда: Хаджиланы Тимур, Россейни жаш тёлю жыйымдыкъ командасыны тренери  Виктор Волков, Гежаланы Далхат, къыралны боксдан федерациясыны вице-президенти Николай Павлов.
Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: