Жолда жюрюуню хауа болумгъа кёре тюрлендирирге керекди

Хауа болум тюрленнгени бла байламлы  къырал автоинспекторла водительлени сакъ болургъа, жолда жюрюуню жорукъларын сакъларгъа чакъырадыла.

Право низамны сакълаучула къыш сууукълагъа алгъадан хазырланыргъа кереклисин айтадыла.  Биринчиден, машинаны техника жаны бла тинтирге, чыракъла, мияланы тазалаучу система, аккумулятор чырмаусуз ишлерлерин жалчытыргъа кереклисине эс бурадыла.

 Аны бла бирге уа водительле кюз арты-къыш кезиуде машинаны жюрютюуге хазыр болургъа керекдиле. Бек алгъа сакъ болургъа тийишлиди: жолда бир тюрлю манёвр бардырырдан алгъа, аны къоркъуусузлугъуна ишексиз болургъа керекди.

 Жолдан башхасына бурулгъаныгъызны белгили этерге да унутмагъыз. Къышда учхалауукъ заманда аллынгда баргъан машинагъа жууукълашыргъа жарамайды. Дагъыда кече, кюндюз болсун, чыракъланы жандырыргъа керекди. Кюн аман болса уа – туманны кезиуюнде жандырыгъан чыракъланы хайырланыргъа тийишлиди. Инспекторла туман къалын болгъан кезиуде ашыкъмазгъа, аварийный чыракъланы жандырыргъа кереклисине эс бурадыла. Алай бла уа башхала сизни алгъадан эслерикдиле. 

 Жолдан жаяу ётерге эркин этилген жерлеге жууукълашхан кезиуде тынч барыргъа, алайдан адам ётюп башларыгъына хазыр болургъа керекди.

 Бу кезиуде саулукъгъа, къан басымгъа энчи эс бурургъа кереклисин белгилейдиле право низамны сакълаучула. Жолда бара тургъанлай, кёлюгюз аман этсе, мычымай тохтаргъа, солургъа, керек болса, врачны чакъырыргъа тийишлиди.

 Хауаны температурасы  ыйыкъны ичинде 5-7 градусдан кётюрюлмесе, къыш чархланы салдырыргъа керекди.  Чархланы заманында алышыу жолда ышаннгылы барыргъа, болумладан къоркъуусуз къутулургъа онг береди. Алай эсе уа, жолда жюрюуге къатышханланы саулукъларын, жашауларын сакъларгъа болушады.

Кюз арты-къыш кезиуде жаяу адамла да кеслерини жашаулары, саулукълары ючюн бютюнда сакъ болургъа керекдиле. Кюн къысха болады, жауун жауады, туман басады. Битеу бу затланы хатасындан жолда болум осал кёрюнеди. Жаяу адамла кийимлеринде, сумкаларында светоотражательле жюрютюрселе, кеслерин сакъларыкъдыла, жол-транспорт болумла да азайырыкъдыла. Андан сора да, жаланда тротуарда барыргъа, жолдан эркин этилген жерден ётерге жарагъанын да унутмагъыз.  

 Бу эсгертиулеге да къарамай, жолда къыйын болумгъа тюшген эсегиз, къырал автоинспекторла болушургъа хазырдыла.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: