Харкюнлюк къонакъларыбыз

                                      (Сурат репортаж)

Телевидениени магъанасына багъа берген къыйынды. Кюн сайын юйге келгенибизлей, къолгъа пультну алып, диваннга олтуруп, телевизордан  айтылгъан жангылыкълагъа, сейирлик шартлагъа, концерт программалагъа, дагъыда алагъа ушаш башха магъаналы бериулеге къараргъа ким сюймейди. Бизни республиканы жашауундан хапарла уа, баям, барыбызгъа да сейирликдиле.

Бизни телевидениебиз бир жеринде тохтап турмай, кюнден-кюннге  игиден иги бола, жангы техника бла жалчытыла барады. Аны хайырындан узакъ тау эллерибизден жангы хапарла билебиз. Эллилерибизни, таныгъан, билген адамларыбызны юсюнден бериулеге бек сюйюп къарайбыз. Эрттегили жырчыларыбызны, жырланы эшитирге да  ыразыбыз. 

Камераны аллында кюн сайын  сагъатла бла ишлеу а нечик къыйын болгъанын кёп къараучула билмейдиле. Телевидениени корреспонденти кёпню билирге сюеди, аны бла бирге уа  ол кеси да кёпню билирге, адамла сёлеширге, ол угъай да, тизгинли, саулукълу  адам болургъа керекди. Аланы юсюнде болургъа керекли кёп жумушдан  жаланда бир кесегин келтиргенме. Бизни, Людмила Казанчева башчылыкъ этген «Россия -1» ВГТР-када аллай къызла бла жашла ишлейдиле. Бек башы уа ала боюнларына салыннган борчну тынгылы, бир жан да чурум тапмазча тамамларгъа кюрешедиле, ала ишлерине берилген, аны  сюйген адамладыла. Алай эсе уа, ала профессионалладыла, деп таукел айтыргъа боллукъду. 

Холаланы Марзият.
Поделиться: