Элни аллында ыспасха, хурметге да тийишли бола

Къыралыбызда «Россейни эм иги садлары» деген ат бла Битеуроссей ачыкъ-къарау конкурс, талай жылдан бери бардырыла, мектепге дери бёлюмлени айныуларына къошумчулукъ эте, аланы къалай ишлегенлерин да жамауатха ачыкълай келгенли талай заман болады. Бу эришиуге бизни узакъ эллерибизни махкемелери да къатышханлары алагъа кеслерини жетишимлерин, къаллай ызланы эмда мадарланы хайырланнганларын кёргюзтюрге онг бергенинден сора да, бирси, бюгюннгю излемлеге тийишлиликде уруна, бийик кёрюмдюлеге жетген садиклени ишлери бла шагъырейленирге, башхаладан юлгю алыргъа себеплик этеди.

Быллымны Ахматланы Ахмат атлы орта школуну бойсунууунда болгъан «Насып» деген мектепге дери билим берген бёлюмю да сагъынылгъан конкурсда эки жыл мындан алгъа Россейни топ-500 садигини тизмесине къошулгъанды. Аны бла бирге диплом, майдал бла саугъаланнганды, ырысхы-техника мурдорун игилендирирге да онг чыкъгъанды. Эришиуге уа къыралыбызны регионларындан саулай да 72044 сабий сад къатышханды. Бу жумушха элни жамауаты барысы да бирден къууаннганды.

Быллымда эм алгъа садик  эки къатлы юйню биринчи этажын  анга деп келишдиргенден сора 1964 жылда ачылгъанды. Ары эки къауумгъа 50 сабий жюрюгенди. Бу жумушну тамамланырына уа тиширыу советни келечиси Къумукъланы Лялюша къыйын салгъан эди. Ол анда жашагъан жашчыкъланы бла къызчыкъланы да, шахардагъыланыча, садха жюрюр, школгъа хазырланыр онглары болурун сюйгенди эмда излеген муратына жетгенди. Элде алыкъа жылыу тартылгъан жерле аслам халда болмагъанлыкъгъа, ол мекямгъа батарейле орнатылырына, аны ичи сууукъ болмазына да къайгъыргъанды.

Энчи мекям а 1986 жылда ишленнгенди. Бюгюнлюкде анга башчылыкъны биз огъарыда сагъыннган Лялюша Дзадзуевнаны къызы Афашокъаланы Зита этеди. Ол жаланда анасыны угъай, атасы – Къумукъланы Магомет Къурмановични, ол а элде биринчи устазладан бири болгъанды, ызы бла бара, сабийлени юйретиуню сайлагъанды.

КъМКъУ-ну физика-математика факультетин жетишимли тауусуп, кеси бошагъан школгъа устаз болуп барады. Анда бир кесекни ишлегенлей, аны садикге таматалыкъ этерге саладыла. Алай бла къыркъ жылдан иги да аслам заманны гитчечиклеге къайгъыргъанлай келеди. Аланы юйретиуге салгъан къыйыны ючюн а анга 2007 жылда «РФ-ни Битеулю билим бериуюню сыйлы ишчиси» деген даражалы ат берилгенди.

Бюгюнлюкде садны алты бёлюмю барды. Алагъа 132 сабий жюрюйдю. Юйретиучюле, логопед, музыкагъа тюшюндюрген устаз да жетишедиле.

Гитчелени аш-сууларына да мында сакъ болгъанлай турадыла. Ала жылы азыкъ бла жалчытылынадыла. Чабакъ, тууар эмда тауукъ этледен хазырланылгъан ашла хар кюнден алышындырылып бериледиле.

Тышындан къарагъаннга садикде ишлеген къыйын кёрюнмегенликге, эрттенден ингирге дери мында тургъанчыкъла коллективни барысына да аманатдыла. Ауузларында эмизиклери бла келгенчикле окъуна болгъан жерде аллай гитчечиклени чып тюшмезден сакълагъан, юслерине-башларына, сууукъ болмазларына дегенча затлагъа къайгъыргъан да тынч тюйюлдю. Аны бла бирге уа ата-аналаны кёллерине жетген да.

Алай эсе да, Зита Магомедовна ишин къуралыулу бардыра, элден ыспас, хурмет да табады. Сёз ючюн, бу кюнледе бизни редакциягъа анга ыразылыкъларын билдирип, анала Байзуллаланы Зухура, Толгъурланы Баблина бла Лариса, Элмурзаланы Зайнаф сёлешгендиле. Ала аны, саулай коллективни да адамлыкъ, усталыкъ ышанларын белгилегендиле.

Кертиди, элни аллында этилген иш – ол, къол аяздача, кёрюннгенлей, эсленнгенлей турады. Аны жамауатындан ыспас тапхан да алай бош жумуш тюйюлдю.

Садикни таматасы уа гитчеле, уллула да бирча ыразы болурча мадарланы излегенлей турады. Мекямгъа ремонт керекли болса, ала аны да кеслери этедиле. Алай эсе да, ырысхы жетишмей да къалады.

Аллай кезиуледе Зита Магомедовна бу садха кеслери эртте жюрюп, энди ата-анала угъай да, аппала-ыннала болгъанла болушлукъ этгенлерин билдиргенди. Алай бла Байсолтанланы Расул, Ахматланы Жаухар бла Жамал, Атаккуланы Аслан, Диналаны Рустам, Жазаланы Асланбек, Афашокъаланы Люба аланы санындадыла.

Бюгюнлюкде да ала жангы окъуу жылгъа хазырлана турадыла. Сабийчикле ариу ремонт этилген, жангыртылгъан мекямгъа келир ючюн къайгъырадыла. Коллектив бу жаны бла да белгиленнгенлей,  «Окъуу жылгъа эм иги хазырланнганлары ючюн» деген саугъаны биринчи даражасына тийишли болгъанлай келеди.

Зита Магомедовна уа,  садха таматалыкъ этгенинден сора да, Эл советни депутаты болгъанлай, жамауат ишге да тири къатышханлай турады. Баш иеси Афашокъаланы Ариудин бла юч сабий ёсдюредиле. Къызлары Залина, анасыны жолун сайлап, садикде тамата юйретиучю болуп тургъанды, энди уа Гуманитар-технология колледжде ишлейди. Ол шарт а юйюрде тёлюлени байламлыкълары андан ары дагъыда бардырылгъанлай тургъаныны ышаныды.

Мокъаланы Зухура.
Поделиться: