Нальчикни аэропортунда интернет иги ишлейди

Нальчикде аэропортну тийресинде эмда саулай ол районда Мегафон компаниядан 4G мобильный интернет ишлерикди. Аны инженерлери алайлада LTE станция орнатып бошагъандыла. «Тергеулеге кёре, интернетни терклиги 25-50 Мбит болгъанды. Ол а суратланы, видеону да бек терк жиберирге онг береди», - дегенди компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысы Роман Терехин.

Аэропортну кесинден билдиргенлерича, былтыр аны жумушларын 300 мингден артыкъ адам хайырланнганды. Ол а буруннгу жылны кёрюмдюсюнден эки кереге кёпдю. Самолётла асламысында Москвагъа, Санкт-Петербургга эмда Сочиге учхандыла. Быйыл а энтта да Сочиге, сора Махачкъалагъа къошакъ рейсле ачылгъандыла. Дагъыда Тюркде Анталья эмда Стамбул шахарлагъа пассажирлени ташыгъан авиакомпанияла келгендиле. 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: