Татлы ашарыкълары бла къууандырыр умутлуду

Бюгюнлюкде жаш тёлюбюзде, къабыргъаларын жашаугъа жарашдыра, къол хунерлери бла кеслерине жол табып, тутхан ишлеринден зауукълукъ алгъанларындан сора да, этген затлары бла бирсилени къууандыргъанла да аз тюйюлдюле. Аладан бириди хасаниячы къыз Этезланы Светлана.

Ол оналтынчы номерли школну тогъуз классын тауусуп, Нальчикде сатыу-алыу-технология колледжге окъургъа киргенди. Аны аш хазырлаучу-кондитер бёлюмюн а къызыл дипломгъа бошагъанды.

Света анасы Гидайланы Лейля бла бирге юйде аш этерге, тортла биширирге да юйрене, гитчелигинден да бу усталыкъгъа тюшюнюрге сюйгенди. Алай бла сагъынылгъан колледжде уа,  кесини сабийлик муратларын толтура, лаборатория ишледе къайсы ашны технологиясы къалай болгъанына, аны столгъа адамланы алларына къалай берирге тийишлисине да юйреннгенди.

Сюйюп окъугъаны себепли уа айырмалы да болгъанды. Колледжни кесинде эмда окъуу юйлени араларында окъуучуланы къол хунерлери бла байламлы бардырылгъан конкурслагъа къатыша, алай бла уа фахмусун да ёсдюре баргъанды.

Быйыл а ол, огъарыда сагъынылгъан колледжни тауусуп, Пятигорскда Шимал-Кавказ федерал университетни филиалында «технолог» усталыкъгъа юйретген бёлюмге киргенди. Ол къайсы ишде да профессионал болур ючюн кёпню кёрюрге эмда билирге, тынгылы сынам жыйышдырыргъа кереклисине толусунлай ышанады. Билимин  ёсдюрюр акъылда университетге да аны ючюн  окъургъа баргъанын айтады.

Алай эсе да, бюгюнлюкде окъуна аны таныгъанла, билгенле, жууукъ-ахлулары да ол биширген тортланы, бирси тюрлю-тюрлю десертлени да тыш кёрюмдюлерини ариулукълары бла бирге татыуларын да кёргендиле эмда биледиле. Ол, алыкъа кесине иги ышанмай, юйде биринчи кере хазырлагъан «Юч шоколад» атлы тортну рецепти  къыйыннга саналгъанладан бириди, дейди. Болсада къыз аны биринчиден да тап жарашдыралгъанын юйдегиле айтып, аны бютюн кёллендирген да этгендиле.

Ишни эбине иги тюшюнюр ючюн а Света кесине жорукъ да сайлагъанды - ол бир биширип кёрген рецептин къайтарып-къайтарып хайырланады, аны уа кёзю, къолу да бирден бу  затха  иги юйренир ючюн этеди. Болсада алай бла сынамы тутхучлу да болады. Алай эте, классикалы рецептге кеси сюйгенча тюрлениуле да къошалады.

Бизде республикада белгили тюрлюлеринден а ол «Торты Созаева» эмда «Торт Мастер» тюкенледегилени, алада болгъан десертлени жаратады.  Кеси да аллай профессионал болуп, жангы, жамауат жаратырча ахшы рецептлени иеси болур акъылдады.

Ол мураты бла билимин ёсдюре, усталыкъны жашырынлыкъларына тюшюне,  биширген тортларын хар жолдан игиден-иги, ариудан-ариу да этеди. Андан тышында да, кёп ахшы десертни рецептине юйренип, татлы ашарыкъланы  тюкенин ачар муратдады. Светаны сайлагъан хунерине кёре кесин къалай юйретгенин эсге алсагъ а, аны келир заманда  белгили технолог болуруна, ол биширген тортланы, бирси десертлени да жамауат кенг халда билир эмда излер деп  ышанырчады.

Алай болур ючюн а, аны талпыныуу, жангыдан-жангы,  адамлагъа сейир кёрюнюрюк, татымлы тюрлюлеге юйренирге хазырлыгъы, тюкенледен тортланы биширирге ариу орунла сайлагъаны да аны тутхан ишине уллу кёллю болмазлыгъыны ышаныды. Адам этген ашын  илхамы, жюреги бла да хазырласа, ол тап чыкъмай къалмазлыгъын чертеди кеси уа.

Биринчи ариу тортун а  аппасы Гидайланы Мухтарны туугъан кюнюне хазырлап, аны татлы ашарыгъы бла ыразы этгенди. Къартны кёлюн алгъаны бла бирге уа, бирси жууукъ-ахлуларыны да байрамларына, ахшы къууумларына кеси къолу бла биширген уллула, гитчеле да бирча жаратхан татлы ашарыкъланы элтеди. Алай бла уа аланы къууандыргъаны бла бирге, кесини усталыгъын да ёсдюреди.

Андан сора да, къыз тюрсюнлю халыла бла къумачха оюула сала биледи. Бу жаны бла да хунерин айнытыр  умутдады.

Жашау тюрлене, излемле да бир кесек ёзгере баргъан кезиуде, жаш адамла  кеслерине къайсы жол бла барсала тюз боллугъун сайлай билгенлерине хурмет этерчады. Светаны уа сабийликден да юйренирге сюйген хунерине,  кеси аллыма тюшюнсем болады деп къоймай, белгили профессионалладан дерсле алгъаны, бийик билимли болургъа да излегени ол фахмусу бла байламлы бийикликге жетерге талпыннганын ачыкълагъан ышанды. Кертиди, ол алыкъа биринчи курсда эсе да, мындан арысында жамауат аны ишин аслам халда кёрюр эмда билир деген умутдабыз.

Трамланы Зухура.
Поделиться: