Сирке сууну кючю

Къолларыгъыздан аман ийисни кетерир ючюн, суугъа азчыкъ сирке суудан (уксус) къуюп, анда бираз тутугъуз. Ызы бла сууукъ сууда жууугъуз.

                              ***

Чайникни ичинде хлор къатханны кетерир ючюн ичин суудан толтуруп, аны алтыдан бирине уа сирке суу къуюп, сел отда 20-30 минутну къайнатыгъыз. Сууугъандан сора уа ичин суу бла тынгылы чайкъагъыз.

                                ***

Адырлада чайдан бла кофеден къалгъан  ызланы кетерир ючюн, сирке сууда неда тузлу сууда жибитилген буштукъ бла ышыргъа керекди.

                              ***

Этни къууура туруп, сирке суудан бир-эки къашыкъ къуйсагъыз, ол терк бишерикди.

                                ***

Картоф бишген суугъа сирке къошсагъыз, ол эзилмей, тап бишерикди.

                                  ***

Чабакъны тыш къабугъу чачылмай къырылыр ючюн, аны юсюне сирке суу жагъып, бираз турмагъа къоюп, сууукъ сууда чайкъап ариуларгъа керекди.

                                 ***

Къакъсыгъан этни ариу жуууп, туз бла чибижиге иги булгъап,  сора сууукъ суугъа сирке суудан тамдырып, анда жарым сагъатны тутсагъыз, ийиси кетерикди.

                                   ***

Бишген этни жылытханда, табагъа сирке суу къошулгъан сууукъ суу къуюп, сел отда ол къуругъунчу жылытсагъыз, аны тюрсюню бусагъат бишгенча болады.

                                      ***

Къарт тауукъну эти жумушакъ да, татымлы да болурун сюе эсегиз, аны бир сагъатны сирке суу къошулгъан сууукъ сууда тутуп, тышына, ичине да лимон суудан сюртюп биширигиз.

Асланбекланы Халимат жарашдыргъанды.
Поделиться: