Борчларыгъызны билигиз

Россейни Сюд приставларыны федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны келечилери РФ-ни МВД-сыны транспортда линейный бёлюмюню келечилери бла бирге  «Борчларынгы юслеринден бил» акцияны бардыргъандыла.

«Нальчик» аэропортха эмда темир жол вокзалгъа келген инсанла сюд приставладан ФССП-ны электрон жумушлары бла къалай хайырланыргъа боллугъуна юйреннгендиле. Бу жаны бла билим эмда борчлары болгъанын бла къалгъанын ол кюн юч жюзге жууукъ адам алгъандыла.

Эсигизге салайыкъ, сюд приставланы официальный сайтында «Толтуруу бегимлени банкы» деген бёлюм ишлейди. Анда уа инсанны неда предприятияны борчлары болгъанын, аны бла байламлы терслеу бегим ачылгъанын бла къалгъанын билирге онг барды. Ахчаны тёлерге да жарарыкъды. Къырал эм муниципал жумушланы порталында (Госуслуги) уа толтуруу бегим не халда болгъанын кёрюп турургъа боллукъду.

Жумушланы интернетни болушлугъу бла толтургъан кезиуде къоркъуусузлукъну жорукъларын унутмагъыз.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: