Наркотиклени юслеринден энтта да бир кере

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда «Россейни сабийлери» деген ат бла ведомствола аралы  комплекс оператив- профилактика иш бардырылгъанды.  Аны  КъМР-де УФСИН-ни  Май райондагъы муниципалла аралы бёлюмюнде  ишлегенле къурагъандыла. Анга  Тёбен Курп элни  орта школуну 8-11 классларыны окъуучулары къатышхандыла.

Акъылбалыкъ болмагъанланы эмда жаш адамланы араларында наркоманиягъа къажау быллай операцияла жыл сайын да бардырылыучудула.

Бу ишге КъМР-де МВД-ны тамата оперуполномоченныйи Ирина Давыдова, Наркология диспансерни бёлюмюню таматасы,  психиатр-нарколог Хасан Хуштов,  УФСИН-ни  Май районда бёлюмюню начальниги Мурат Ашинов эмда тамата инспектору Хаджимурат Казмахов, Нальчик шахар администрацияда акъылбалыкъ болмагъанланы  эркинликлерин эмда праволарын къоруулау жаны бла муниципал комиссиядан Аслан Мазукабзов, Терк районда ОМВД-ны   акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла  бёлюмюню начальниги  Асият Канкошева да къатышхандыла.

Тюбешиуню кезиуюнде ала окъуучулагъа наркотикле эмда адамны башын хайран этген башха затла адамны саулугъуна, санына, чархына къаллай хата салгъанларыны юслеринден юлгюле келтирип айтхандыла. Онтёрт жыл толгъандан сора, аны ючюн  уголовный жууапха тартылыргъа боллугъун да  эсгертгендиле.

Любовь Адилова.
Поделиться: