Казбек Коков Тимбора Мальбаховну эсгертмесине гюлле салгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков белгили къырал къуллукъчу эм республиканы айтхылыкъ оноучусун Тимбора Кубатиевич Мальбаховну эсгергенди, ол туугъанлы бу кюнледе 105 жыл болады. КъМР-ни Башчысы Тимбора Мальбаховну эсгертмесине гюлле салгъанды.   

Тимбора Мальбахов Къабарты-Малкъаргъа оноу этген заманда республика эл мюлкню айнытыуда алгъа болмагъанча иги атламла этгенди, социал-экономика жаны бла, илмуда эм билим бериуде, маданият бёлюмде бийик кёрюмдюле болдургъанды, Ленинни, Октябрь революцияны эм Халкъланы шуёхлукъларыны ордени бла саугъаланнганды.

«Тимбора Кубатиевич халкъ аллында аламат сёлешегнди. Ол шош сёлешгенликге, аны хар айтхан сёзюню магъанасы болгъанды эм адамла эштгендиле. Аны битеу неден да ангылауу болгъан, аналитика акъылы бла эм болмагъанча хар кёрген затын да эсинде тутханлыгъы бла, аны бла сёлешгенлени сейирге къалдыргъанды. Уллу къуллукъда ишлегенине да къарамай, ол кесин бир заманда да ёрге кётюрмегенди, инсанлагъа жууукъ болгъанды, адамланы къайгъыларын билгенди эм болушханды»,- деп чертгенди Казбек Коков Тимбора Мальбаховну жууукълары бла бардыргъан ушакъда.

Партияны обкомуну биринчи секретарына, отуз жылны ичинде республикагъа оноу этип тургъан адамагъа намыс-сый берирге КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, КъМР-де Баш федеральный инспектор Тимур Макоев, республиканы Правительствосуну, политика партияланы, жамауат биригиулени  келечилери, Тимбора Мальбаховну жууукълары эм аны бла ол кезиуде бирге ишлегенле келгендиле.

Казбек Коков интернетде кесини официал бетинде айтхылы жерлешини юсюнден былай жазгъанды: «Тембора Кубатиевичде миллет ёхтемлик бла интернационализмлик бирге тап келишгендиле. Ол Къабарты-Малкъарны халкъларыны шуёхлукъларын кючлерге эм бирликни сакъларгъа кереклисин жюрегини ичинден сезгенди. «Аталарыгъызны эм аппаларыгъызны даражаларын сакълагъыз. Бу сизни жеригизди, сизни къыралыгъызды, сизни Къабарты-Малкъарыгъызды! Ол бир башханы иелиги болургъа амалы жокъду. Аны бла бирге сени да иелигинг болаллыкъ тюйюлдю… Шуёхлкъну унутмагъыз. Бирлик сизни байрагъыгъыз болургъа керекди!». 

«Тимбора Кубатиевич Мальбахов Уллу Ата журт урушха къатышханды. Ата журтубузну немисли-фашистледен къоруулагъанда кёргюзтегн жигитлиги эм батырлыгъы ючюн кёп къырал саугъалагъа тийишли болгъанды. Сёзсюз Тимбора Кубатиевич битеу союзгъа эм Россейге белгили адам болгъанды. Ол кючлю интеллекти эм бийик культурасы, таза жюрекли, халал эм инсан жигитлиги болгъан адам эди.  Фахмулу оноучуча ол аламат жашау сюргенди, терен низамлыгъы эм бийик адамлыгъы бла айырмалы эди. Республиканы айнытыугъа салгъан къыйыны ючюн, Тимбора Кубатиевич эм сыйлы махтаулагъа тийишлиди. Мен оюм этгеннге кёре, аны къыйынын унутмаз ючюн, ол тутхан жолну андан ары тийишлисича бардырсакъ, аны Къабарты-Малкъарны жашырыуу  эм монглугъу ючюн битеу жашауун кюрешгенин тийишли эсгертме боллукъду», - деп айтылады  республиканы оноучусуну билдириуюнде.     

Поделиться: