Фахмулулукълары бла сейирсиндиргендиле

Нальчикде Владимир Вороков атлы  Маданият фондда «Мени  жерим  айны эмда жашна» деген  ат бла  къолдан уста жаш адамланы ишлерини кёрмючю  къуралгъанды.  Ол  Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына  эмда  Маданият фондну 35-жыллыгъына жораланнган кёп ишледен бириди.

-Бюгюн биз бери  фахмулу жаш адамланы чакъыргъанбыз. Мен  Нальчикде чыгъармачылыкъ   бла байламлы бардырылгъан кёп тюрлю-тюрлю байрамлагъа, алагъа ушаш башха жумушлагъа, орамлада къуралгъан кёрмючлеге  да барып къараргъа  бек сюеме. Алада жаш адамланы ишлерине  энчи эс бурама. Бюгюн а биз аланы бир къауумларын  Фондха чакъыргъанбыз. Ала уа биргелерине  ким да эс бурурча ишлерин алып келгендиле,- дегенди  Фондну  башчысы  Люаза Макоева кёрмючню ача. Андан сора да,  ол  бу  жолгъу  кёрмюч  биринчи болгъанын, мындан ары  аланы терк- терк къурай турлукъларын, жаш художниклеге быллай кёрмючле кеслерини ишлерин кёргюзтюрге, сатып хайыр этерге да  онг берликлерин чертгенди, мындан ары да  алагъа къолундан келген болушлукъну этип турлугъун билдиргенди фондну председатели.

Кёрмюч ачылгъандан сора  жаш адамла ишлерини, аны къалай башлагъанларыны, усталыкъларыны  юсюнден да  къысха хапар айтхандыла.     

Нальчикчилени   къолдан усталарыны  кёрмючюнде,   къумачдан, агъачдан, халыладан, минчакъладан, ташладан   ишленнген  омакъ  затланы кёрюрге боллукъ эди.  Аланы араларында сумкала,  бохчала, тюрлю-тюрлю  сыргъала, билезикле, жюзюкле, оюула,  кеси аллына жарашдыргъан къагъыт да бар эдиле.  Малкъар, къабарты, орус миллетлени кийимлерин кийген гинжиле  бла  ленталадан  ишленнген суратла уа энчи жерни алгъандыла.

Кёрмючге къараргъа  келгенле къолдан устала мастер-классларын къайда бардыргъанларын эмда алагъа къалай  тюшерге боллугъун да билгендиле.

Ахырында уа Люаза Магомедовна, алгъаракълада шахарны бек ариу музыкалы театрында бардырылгъан  «Биз барыбыз да биргебиз!» деген  фестивальгъа тири  къатышхан,  республикада  коммерциялы болмагъан  миллет культура араланы башчыларына эмда келечилерине   Фондну бюсюреу къагъытын, кубок, саугъала да бергенди. Саугъаланнганланы араларында  бизни белгили жырчыбыз РФ-ни эмда КъМР-ни сыйлы артисткасы Таукенланы Галина, къолдан усталаны  «Уста» арасы эмда  Хасанияда  «Басиан» той-оюн  коллектив да  бар эдиле.

Север Кавказны  Искусстволарыны  институтуну студенти  Кантемир Асеев а  фортепианода согъуп, жыйылгъанланы бютюн къууандыргъанды.

 

Холаланы Марзият.
Поделиться: