Денис Мантуров бла Казбек Коков республикада промышленностьну айнытыу сорууланы сюзгендиле

Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары -промышленность эм сатыу-алыу министри Денис  Мантуров бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Анда Къабарты-Малкъарда промышленность производствону айнытыу соруула сюзюлгендиле, ол санда женгил промышленностьну.  

Сёз алгъын айтылгъан инвестиция проектлени хайырлана республикада индустриал паркланы бла технопаркланы къурар муратда текстиль эм тикген производстволаны ачаргъа кереклисини юсюнден баргъанды.  Ол соруула алгъын РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округну таматасы Юрий Чайка бардыргъан жыйылыуда сюзюлген эдиле. Къабарты-Малкъарда хайырланыргъа керекли инвестиция проект россейли текстиль бёлюмде эм игиледен бирине саналады эм болушлукъ алгъанды.   

 «Бюгюнлюкде трикотаж къумачланы чыгъарыу женгил промышленностьда магъаналы эм хайыр келтирлик бёлюмге саналады. Нальчикде аллай производствону къурау ата журтлу къумач чыгъарыуну ёлчемин кёбейтирикди эм ол проектге болушлукъ этерге керекди», - дегенди  Денис Мантуров.  

Вице-премьер дагъыда Къабарты-Малкъарны бийик промышленный индекси болгъанын чертгенди. Тогъуз айгъа ол кёрюмдю юсюбюздеги жылны ичинде 104 процент болгъанды, озгъан жылны бу кезиую бла тенглешдиргенде. Жангы экономика болумлада Къабарты-Малкъар Республиканы промышленностун айнытыу Россейни промышленность эм сатыу-алыу министерствосу бла бирге къаты байламлыкъда ишлерикди.  

 «Россей Федерацияны Правительствосу промышленный предприятиялагъа себеплик этгени ючюн, санкцияла кийирилген кезиуде регион экономиканы сакъларгъа, ол угъай эсе аны ёсюмю болурча да этилгенди», - деп чертгенди Казбек Коков. Андан сора да Къабарты-Малкъарны  Башчысы Тырныауузда тау магъадан чыгъаргъан комбинатны къурулушу къалай баргъанын  айтханды.  Табийгъатда аз тюбеген темирлени вольфрамны бла молибденни чыгъаргъан кезиуде налогланы тёлемезча федерал арада законнга тюрлениуле кийирирча соруулагъа къарала турады.

Стратегиялы проект Россейни Президентини буюурууу бла къабыл этилген тизмеге кёре бардырылады. Тюбешиуню ахырында Казбек Коков вице-премьерни республикагъа не жаны бла да болушлукъ этгени ючюн ыразылыгъын билдиргенди, деп айтылады КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасыны билдириуюнде.

Бизни корр.  

 

Поделиться: