Айырмалы энергетикни сайлайдыла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде – «Каббалэнергода» конкурс башланнганды. «Алай болургъа жарамайды» деген чакъырыу бла къуралгъан эришиулеге, оборудованиягъа ремонт этген, электрокюч мюлкде объектледе жумушлагъа къарагъан специалистле кеслерин сынарыкъдыла.

Конкурс эки кезиуден къуралады: сау жылны ичинде, специалистле, аллай объектлеге къарагъан эмда ремонт этген заманларында битеу кёрген кемчиликлени жазып турадыла. Ызы бла ол документлеге компанияны эксперт къаууму къарап, алагъа информация къалай эмда нечик толу тюшгенин сюзерикди.

Декабрьде уа энергетикле жюрини аллына чыгъып, ала ачыкълагъан кемчиликле хайырланыучулагъа, кеслерини коллегаларына да не жаны бла къоркъуулу болгъанларын айтып ангылатыргъа керекдиле.

Конкурсда хорлагъан энергетик «Россети Шимал Кавказны» бёлюмюню электрокюч комплексини оборудованиясын айырмалы билген» деген атха тийишли боллукъду.

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: