Зокаланы Артурну хурметине

Нальчикде 25-27 ноябрьде спортну боксдан устасы Зокаланы Артурну хурметине жораланнган турнир бардырыллыкъды. Ол спортну къатыш единоборствола тюрлюсюнден ётерикди. Анга къатышыргъа бери жюзге жууукъ адам келликдиле. Эсигизге салайыкъ, Зока улуну аты бла боксдан Къабарты-Малкъарны биринчилиги да бардырылып тургъанды. Быйыл а эришиулени ММА-дан ётдюрюрге деп оноу этилгенди. 

Дагъыда ол турнирни чеклеринде ММА-дан Битеуроссей судьяла союзуну башчысы Виктор Корнеевни эм СКФО-ну судьяла коллегиясыны таматасы Ахмед Байсултановну къатышыулары бла семинар да бардырыллыкъды.

Къасымланы Аминат.
Поделиться: