Жолланы жангыртыугъа алланып

Къабарты-Малкъарда келир жылда жолланы игилендирирча  алгъадан келишим этилгенди. Аны хайыры бла подряд организацияла  материал-техника ресурсларын хазыр этерге эм жылыла келгенлей  тынгылы  ремонт ишлени башларгъа  онг табарыкъдыла.

Бюгюнлюкде  жолланы игилендирирге 25 келишим этилгенди. Ол келир жылда тамамланыргъа тийишли   ишлени 100 процентиди.  Анга кёре жолчула алагъа салыннган борчну   толусунлай тамамларгъа  хазырдыла.

Андан сора да, жолланы жангыртхан бла чекленип къалмай, подряд организация  аны бир къауум жылны ичинде  тап халда тутарча эки келишим этилгенди. Аллай амал Терк районда 2,5 километрде эм  Урваньда  эки километр участокда хайырланыллыкъды.  

Саулай алып айтханда, келир жылда республиканы жыйырма элинде жюз километрден аслам жол жангыртыллыкъды. Ишле «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектни, «Республикалы, район эм муниципал жолланы иглендириу» эм «Эл жерлени комплекс халда айнытыу»  къырал программаланы чеклеринде бардырыллыкъдыла.  

 

 

Бизни корр.
Поделиться: