Тазирлени тёлетмей къоярыкъ тюйюлдюле

Черек районда Къырал автоинспекция бла Сюд приставланы службасы профилактика рейд бардыргъандыла. Аны кезиуюнде ведомстволаны къуллукъчулары водительлеге тёленмеген борчлары келтирлик хаталаны ангылатхандыла.

Профилактика ишлени чеклеринде ведомствола аралы «Борчлу» деген жумушну кезиуюнде Черек районну жолларында жюрюгенде жорукълагъа бузукълукъ этгенлени административ тазирлерин тёлерге кереклисин ангылатыу бардырылгъанды. Борчлары болгъан водительлеге энчи эс бёлюннгенди. 

Къырал автоинспекция бла судебный приставла инсанланы  тазир келгенден сора аны 60 кюнню ичинде тёлемеселе, ол эки кереге кётюрюлгенин ангылатхандыла. Андан сора да аны эркинлиги 15 кюннге сыйырылыргъа боллугъун неда анга борчлу халда 50 сагъат ишлерге  буюруллукъду.

Машинада айланнган адам жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъ этип 10 минг сомдан кёп штраф этген эсе, анга машина бла айланмазча оноу чыгъарылады, деп чертгендиле приставла бла полициячыла.

Штрафла ючюн тапсыз болумгъа тюшмезча адамлагъа жолда жюрюуню жорукъларын сакъларгъа, тазирлени уа жыйып турмай, терк окъуна тёлерге тежегендиле.

Рейдни къурагъанла ведомстволаны официал сайтлары (https://гибдд.рф/)     белгиленнген бла китапчыкъланы да юлешгендиле.

 

Хуламханова Алина.
Поделиться: