Жолчула къармашадыла

«Къоркъуусузлу качестволу жолла» деген миллет проектни чеклеринде бизни республикада аслам иш этиле барады. Бу кюнледе жол къурулушчула Инаркой бла Огъары Курп эллени арасында жолну жангыртыу бла кюрешедиле. Аны узунлугъу 4,2 километр болады, деп билдиргендиле республиканы Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан.

Бу жол элчилеге бек магъаналыды. Аны жанында кёп тюрлю социал объектле турадыла, ол санда школла, амбулаторияла, сабий садикле да бардыла.

Жолчула бу объектде эски асфальтны къырып кетергендиле, ызы бла тюбюн таш эм юзмез къуюп кючлендиргендиле. Ишни терк бардырырча жолну эки тенг этип алай кюрешедиле. Аны хайырындан 3,4 километр участкасында мурдору хазырды. Энди уа специалистле аны юсюне полиэфирден аула жайып, битум-полимер тасмала бла бир бирлерине къошуп, башына уа асфальт жайып келедиле. Ол кеси да иги тюрлюсюнденди, зыгъыр-мастика (ЩМА) деген аллайындан.

Экинчи участкада да иш къазауат барады. Жолчула аны 700 метр кесегинде кёп къалмай хар нени да тамам этгендиле, ол санда тротуарла да ишлегендиле. Энди уа экинчи къат асфальт жаярыкъдыла.

Бу ишлени бошагъандан сора подряд организация жолну орамлагъа къошулгъан жерлерин тап этерикдиле, маршрут транспорт тохтаучу комплексле къурарыкъдыла, буруула орнатырыкъдыла. Дагъыда белгиле, светофорла, чыракъла, машинала артыкъ терк жюрюмезча тыйгъычла да боллукъдула анда. Ишлени барын да бу кюзде бошаргъа умут этедиле.

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: