СЕЙИР ТЕНГЛЕШДИРИУЛЕ

  Дунияда кёп адам тамашагъа къалыр затла боладыла. Сёз ючюн, тарых илмуланы тинтгенле билдиргеннге кёре, тюрлю-тюрлю  мардалы, заманлы келишиулю ишле тюбейдиле.

   НАПОЛЕОН  БЛА ГИТЛЕРНИ  АРАЛАРЫНДА  – 129 ЖЫЛ 
  Бизге къыралыбызгъа уруш бла келгенлени алсакъ,  Наполеон  1760 жылда туугъанды,  Адольф Гитлер а – 1889 жылда. 
Наполеон къыралгъа оноу этип 1804 жылда башлагъанды, Гитлер а – 1933 жылда. 
  Наполеон Венагъа 1809 жылда киргенди, Гитлер а – 1938 жылда. 
  Наполеон бизге (Россейге) 1812 жылда чапханды, ол заманда башланнганды Биринчи Ата журт уруш, Гитлер а (Совет Союзгъа) – 1941 жылда – Экинчи Уллу Ата журт уруш. 

  Наполеон ол урушда 1816 жылда хорлатханды, Гитлер а (Совет Союзгъа) – 1945 жылда.

   ЖЫЛ САНЛАРЫНДА  БЛА ЭТГЕН ИШЛЕРИНДЕ КЕЛИШИУЛЕ

   Наполеон бла Гитлер къырал таматала болгъанда, экисине да 44 жыл бола эди. Бизни къыралгъа ала  52-жыллыкъларында чапхандыла, уруш къазауатны уа 36 жылларында къытхандыла.

   АНДАН СОРА ДА
  Американы оналтынчы президенти Авраам Линкольн 1860 жылда болгъанды къырал оноучу, Кеннеди уа, отуз бешинчи президенти – 1960  жылда. 
  Ала экиси да къыралны къыбыла жанында туугъандыла, сенатда излегендиле, юй бийчелери къарап тургъанлай ёлтюрюлгендиле. 
Линкольнни ызындан келген президентни аты Жонсон болгъанды, Кеннедини ызындан келгенни да алай.  Биринчини ызындан келген Жонсон  1808 жылда туугъанды, экинчини ызындан келген а – 100 жыл озуп.
  Линкольнни ёлтюрген Уилс бла Кеннедини ёлтюрген Освальдны да аралары 100 жыл болгъанды.  Ол мурдарланы экисин да сюд этгинчи ёлтюргендиле.
  Линкольнни секретарыны тукъуму Кеннеди болгъанды, Кеннедини уа – Линкольн. Ала экиси да президентлени ёлюм сакълагъан жерден (биринчиси – театрдан, экинчиси – Далласха барыудан) тыяргъа кюрешгендиле. 
.

Кертиланы Сакинат хазырлагъанды
Поделиться: