Нальчикни жангы микрорайонларын айнытыргъа алланып

Нальчикни Мей деген жангы микрорайонун комплексли айнытыр мурат бла ДОМ.РФ федерал компания къурулуш ишлени бардырыргъа къыйматлы механизм бла жалчытырыкъды. Экинчи сентябрьде Киров атлы орамда орналгъан жангы участкаланы юсюнден торгла бардырыллыкъдыла. Аны юсюнден ГКУ «КБР-Медиа» билдиреди.

Аны бла бла байламлы заявкаланы «юлюшлени» алыргъа къагъытланы 2022 жылда 29 августха дери берирге боллукъду. Ишленнген мекямладан отоуланы он процентин ДОМ. РФ компаниягъа ётдюрюрге керекди.

Бардырыллыкъ аукционда 0,35 гектарда жер юлюшле сатыллыкъдыла. Анда 6 минг квадрат метри болгъан кёп фатарлы жашау журтла ишленирикдиле. Жашаргъа жарагъан эм башха журтланы бир кесегин инвестор Айнытыуну бирикген институтуна берликди. Лот Нальчикни ортасындан беш километр узакълыкъда орналыпды, анда жашау журтла ишленипдиле эм социал жаны бла инфраструктура да иги айныпды. Аукционну болумларына кёре, жер инвесторгъа 4,5 жылгъа арендагъа берилликди. Жыл сайын тёленирик аренда хакъны ёлчеми 531,72 минг сом боллукъду. Къурулуш проект  ДОМ.РФ жарашдыргъан стандарт бла жерлени комплексли  айнытыу программагъа кёре бардырыллыкъды.

Июнь айны аллында ДОМ.РФ компанияны генеральный директору Виталий Мутко бла Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков жангы микрорайонну айнытыу бла байламлы тюбешиу бардыргъан эдиле.  

Жангы микрорайонда жашау журтладан сора да поликлиника, эки сабий сад эм физкультура-саулукълу комплекс ишленирикди. Мындан алгъа сагъынылгъан микрорайонда ДОМ.РФ республикагъа эм уллу 1124 окъуу жери болгъан мектепни ишлетип, хайырланыргъа бергенди.   

Биринчи аукцион Мей микрорайонда «юлюшлени» алыргъа 24 июньда бардырылгъанды. Аны республикада ишлеген «Диск» компания хорлагъанды, ол торглагъа «Мей» биригиу бла бирге къатышханды. Застройщик бир жылдан проектни ишлеп башларгъа керекди. Дагъыда Киров атлы орамда 0,44 гектарда жер юлюш ючюн 2022 жылда ючюнчю кварталда аукцион бардырыллыкъды.

Бизни корр.

Поделиться: