Чирик кёлде – Россейни чемпионаты

Республиканы Черек районунда, Чирик кёлледе, фридайвингден Россейни чемпионаты болгъанды. Анга къыралны эм кючлю спортчулары  келгендиле. Аланы араларында эришиуде дунияны 24 кере чемпиону, Гиннесни рекордла китабына кирген, спортну суу тюбюнде тюрлюлеринден рекордсмен Алексей Молчанов, апноэ дисциплинада Россейни кёп кере чемпиону, дунияны командалы эсепде чемпиону Андрей Матвеенко, 2019 жылда CWTB миллет рекордну тохташдыргъан Евгений Сычев, суу тюбюнде жюзюуден  рекордсменка Ольга Маркина эм башхала къатышхандыла, деп билдиредиле республиканы Курортла эм туризм министерствосундан.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: