Байламлыкъланы икючлендирирге таукелдиле

Кавказ.РФ  биригиуню директору Хасан Тимижев  бла  Россейни  экология  операторуну таматасы  Денис Буцаев  Петербургдагъы  XXV халкъла аралы экономика форумда байламлыкъда ишлеуню юсюнден келишимге къол салгъандыла. Ол Шимал-Кавказ федерал округда  экология жаны бла 26 миллиард сомну тутхан    къыйматлы  проектлени бардырыргъа онг берликди.  

- Байламлыкъны  баш магъанасы  къалгъан-къулгъанланы  экинчи кере  хайырланыргъа жарарча  этиудю. Жууукъ заманда  проект жашауда бардырыллыкъ эм субъектледе  он жарашдырыучу  объектни къурулушу  башланырыкъды. Саулай алып айтханда, алагъа    26 миллиард сом къоратыллыкъды. Ахчаны  асламысын Россейни экология оператору бла   Кавказ.РФ  биригиу берликдиле. Аны бла бирге  экология жаны бла жарыкъландырыу ишге да аслам  эс буруллукъду,- дегенди  Денис Буцаев.

Хасан Тимижев айтханнга кёре, Кавказ. РФ Россейни Экономиканы айнытыу министерствосуну «Жашил» экономика проектине тири  къатышып башлагъанлы бир жыл болады.   Ол санда тау-лыжа курортланы ишлеуден башлап къыйматлы инвестпроектлеге анализ бардырыугъа дери. Россейни  экология  оператору бла байламлыкъда ишлеу  мындан арысында анга бютюн себеплик этерикди дегенди ол.  

 

Магометланы Сулейман хазырлагъанды.
Поделиться: