Солуу файдалы болур ючюн

Кюн жылынып, кёпле солуугъа хазырланып, пётевкала алып башлагъандыла. Алай самолётха, къонакъ юйлеге учуз билетлени излеген бла бирге солуу кезиуню къайсы айда алгъан файдалы болгъаныны юсюнден да сагъыш этерге керекди.

Ненча кюн?

Хакъ тёленнген солуу кезиу 28 кюн болады. Урунуу кодексге эм федерал законлагъа тийишлилкде, иш бериучюле анга энтта кюнле къошаргъа боллукъдула. Отпускну экиге бёлюрге да жарайды (бир кесеги 14 кюнден аз болмазгъа керекди).

Ишге энди киргенме, солургъа эркинмеми деп сорургъа боллукъду. РФ-ни урунуу кодексинде белгиленнгенича, адам ишге тохташхан кюнден алты айдан сора отпускга кетерге эркинди. Иш бериучюле асламында угъай демеучюдюле.

Ахча къачан бериледи?

Законлагъа тийишлиликде, солуугъа кетгенни  хакъы отпуск башланнгынчы юч кюн алгъа тёленирге керекди. Аны ёлчеми къалай саналгъаныны юсюнден айтсакъ да тюз боллукъду.   Инсан жылны ичинде алгъан файда 12 айгъа юлешинеди. Тарихле энтта 29,3-ге юлешинедиле (айда ишчи кюнлеге) эмда    отпуск созулгъан кюнлеге кереленедиле.  

Къачан файдалыды?

Алай бла отпускга байрамла, созулгъан солуу кюнле болмагъан, толу ишчи айда чыкъгъан файдалыды. Башында айтханыбызча, ахча ишчи кюнлеге кёре саналады.  Сёзге, майда, январьда бара эсегиз отпускга, ахча азыракъ болгъанына хазырланыгъыз. Алай солуу кюнлени хайырындан а отпускну созаргъа  боллукъду. Белгилисича, байрамла отпускга кирмейдиле. 

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: